Die Ratsfraktion


Fraktionsvorsitzender

stv. Fraktionsvorsitzender
1. stv. Gemeindebürgermeister

stv. Fraktionsvorsitzender

Gemeinderatsmitglied

Gemeinderatsmitglied

Gemeinderatsmitglied
Ratsvorsitzender

Gemeinderatsmitglied

Gemeinderatsmitglied

Gemeinderatsmitglied
2. stv. Ratsvorsitzender

Gemeinderatsmitglied